Ogólne warunki korzystania z serwera MultiShare.cz

(dalej zwane „warunkami”)

1. Postanowienia ogólne

1.1. Dostawcą usług na serwerze internetowym MultiShare.cz (dalej zwany „serwerem”) jest firma Anemos s.r.o., REGON (IČ): 29031401, z siedzibą Na Jarově 1959/11, PSČ 130 00, Praha 3, Republika Czeska, zapisana w Rejestrze Handlowym, prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, nr akt 161358, prowadząca swoją działalność handlową lub gospodarczą.

1.2. Użytkownikiem jest osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała się na serwerze. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania poniższych warunków.

2. Zasada świadczenia usługi

2.1. Usługi oferowane przez dostawcę usług polegają na wyszukiwaniu i pobieraniu danych z serwerów innych firm. Wyszukiwanie i pobieranie danych wykonuje użytkownik za pośrednictwem serwera.

2.2. Dostawca usług świadczy usługi zarejestrowanym użytkownikom na podstawie systemu kredytów – użytkownicy mogą sobie zakupić kredyt, który ich upoważnia do wyszukania i pobrania określonej wielkości danych za pośrednictwem serwera.

2.3. Poprzez pobieranie danych uważa się rozpoczęcie procesu pobierania danych przez użytkownika. W przypadku zatrzymania procesu pobierania ze strony użytkownika, kredyt odpowiadający już pobranej wielkości danych zostanie użytkownikowi odliczony.

3. Prawa i obowiązki użytkownika

3.1. Użytkownik zobowiązuje się, że dane podane w procesie rejestracji będą prawdziwe, aktualne i kompletne.

3.2. Użytkownikowi nie wolno ujawniać swoich danych logowania (danych umożliwiających dostęp do serwera) osobom trzecim, ani umożliwiać dostępu do nich.

3.3. Użytkownik zobowiązuje się, że za pośrednictwem serwera nie będzie wyszukiwał i pobierał danych, których treść i pobieranie jest niezgodne z prawem, a w szczególności jest sprzeczne z przepisami prawa Republiki Czeskiej. Użytkownikowi nie wolno wyszukiwać i pobierać w szczególności danych:

a) których zawartość jest chroniona prawem autorskim lub poprzez ich pobranie mogłyby być naruszone prawa autorskie,
b) które mogłyby namawiać do popełnienia przestępstwa lub do niedopełnienia obowiązków prawnych,
c) które zawierają treści pornograficzne, pokazujące dziecko lub stosunek ze zwierzęciem,
d) które promują lub wspierają ruch, prowadzący do łamania praw i wolności człowieka,
e) które mogłyby wyrażać nienawiść wobec grupy osób, w szczególności wobec grupy etnicznej, rasy, narodowości, religii czy przekonań.

3.4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść danych, które pobiera za pośrednictwem serwera.

3.5. Użytkownikowi nie wolno w jakikolwiek sposób zakłócać działania serwera ani wysyłać dostawcy usług niechcianej poczty (spamu).

3.6. Użytkownik zobowiązuje się, że swoim działaniem nie zagrozi reputacji dostawcy usług i serwera.

3.7. W przypadku, gdy użytkownik stwierdzi, że inny użytkownik świadczonych usług narusza niniejsze warunki, jest zobowiązany o tym fakcie niezwłocznie poinformować dostawcę usług.

4. Prawa i obowiązki dostawcy usług

4.1. W przypadku naruszenia niniejszych warunków przez użytkownika, dostawca usług ma prawo bez żadnego ostrzeżenia zlikwidować użytkownikowi konto bez rekompensaty zakupionego kredytu.

4.2. Dostawca usług ma prawo w każdej chwili uniemożliwić pobieranie danych bez konieczności podania użytkownikowi powodu.

4.3. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za zawartość danych i za dane, które użytkownik wyszukuje i pobiera. W przypadku, gdy dostawca usług stwierdzi, że chodzi o dane, których treść i pobieranie jest bezprawne albo niezgodne z niniejszymi warunkami, ma prawo uniemożliwić pobieranie danych bez żadnego ostrzeżenia.

4.4. Dostawca usług nie ma obowiązku aktywnego wyszukiwania faktów i okoliczności, wskazujących na bezprawną treść pobieranych danych.

4.5. Dostawca usług nie wykonuje kopii roboczej danych, pobieranych przez użytkownika. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za szkodę czy inną krzywdę, która może powstać dla użytkownika w wyniku niekompletnego pobrania danych. Wyszukane i pobierane dane nie są zachowywane na serwerze.

4.6. Dostawca usług ma prawo umieszczać na serwerze lub przesyłać użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje handlowe, dotyczące oferowanych usług, ewentualnie informacje handlowe innych osób fizycznych lub prawnych, pozostających z dostawcą usług w stosunku umownym.

4.7. Dostawca usług ma prawo bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika dodać, zmienić lub usunąć którykolwiek z obsługiwanych serwerów innych firm.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Jedyną formą komunikacji pomiędzy użytkownikiem a dostawcą usług jest forma elektroniczna (e-mail).

5.2. Dostawca usług ma prawo zmienić niniejsze warunki po wcześniejszym poinformowaniu użytkownika. W przypadku niezaakceptowania nowych warunków przez użytkownika, jego konto wygasa.

5.3. Niniejsze warunki wchodzą w życie dnia 11.3.2014.

Informace o podmínkách ochrany a zpracování osobních údajů naleznete TUTAJ.

Potrzebujesz pomocy? Facebook

MultiShare.cz wykorzystywane do świadczenia usług i analityki ciasteczek (jak w każdym innym miejscu). Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na to.    więcej informacji   Rozumieć