Všeobecné podmínky serveru MultiShare.cz

(dále jen „podmínky”)

1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb na internetovém serveru MultiShare.cz (dále jen „server”) je společnost Anemos s.r.o., IČ: 29031401, se sídlem Na Jarově 1959/11, PSČ 130 00, Praha 3, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161358, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.2. uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala na serveru. Uživatel se zavazuje k dodržování těchto podmínek.

2. Princip služby

2.1. Služby nabízené poskytovatelem spočívají ve vyhledávání a stahování dat ze serverů třetích stran. Vyhledávání a stahování dat provádí uživatel prostřednictvím serveru.

2.2. Poskytovatel poskytuje služby registrovaným uživatelům na základě kreditního systému – uživatelé si mohou zakoupit kredit, který je opravňuje k vyhledání a stažení určitého objemu dat prostřednictvím serveru.

2.3. Stahováním dat se rozumí zahájení stahovacího procesu uživatelem. V případě zastavení stahování ze strany uživatele je kredit odpovídající již staženému objemu dat uživateli stržen.

3. Práva a povinnosti uživatele

3.1. Uživatel se zavazuje, že své registrační údaje vyplní pravdivě, aktuálně a úplně.

3.2. Uživatel nesmí sdělit své přihlašovací údaje (údaje umožňující přístup na server) třetí osobě, ani jí umožnit přístup k nim.

3.3. Uživatel se zavazuje, že prostřednictvím serveru nebude vyhledávat a stahovat data, jejichž obsah a stahování je protiprávní, zejména je v rozporu s právním řádem České republiky. Uživatel nesmí vyhledávat a stahovat zejména data, která:

a) jejichž obsah je chráněn autorským zákonem, nebo jejichž stažením by mohla být porušena autorská práva,
b) by mohla podněcovat k páchání trestné činnosti nebo neplnění povinností daných zákonem,
c) obsahují pornografická díla zobrazující dítě, nebo styk se zvířetem,
d) propagují nebo podporují hnutí, které vede k potlačení práv a svobod člověka,
e) by mohla vyjadřovat nenávist vůči skupině osob, zejména vůči etnické skupině, rase, národu či náboženství, nebo přesvědčení.

3.4. Uživatel nese plnou odpovědnost za obsah dat, která prostřednictvím serveru stahuje.

3.5. Uživatel nesmí jakkoli narušovat provoz serveru ani zasílat poskytovateli nevyžádanou poštu (spam).

3.6. Uživatel se zavazuje, že svou činností neohrozí dobré jméno poskytovatele služeb a serveru.

3.7. Pokud uživatel zjistí, že jiný uživatel poskytovaných služeb porušuje tyto podmínky, nebo se dopouští protiprávního jednání, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli služeb.

4. Práva a povinnosti poskytovatele

4.1. Poskytovatel je při porušení těchto podmínek uživatelem oprávněn bez dalšího varování zrušit uživatelský účet uživatele bez náhrady zakoupeného kreditu.

4.2. Poskytovatel je oprávněn kdykoli zabránit stažení dat, přičemž není povinen sdělit uživateli důvod.

4.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah dat a data, která uživatel vyhledává a stahuje. Pokud poskytovatel zjistí, že by se mohlo jednat o data, jejichž obsah a stahování je protiprávní nebo v rozporu s těmito podmínkami, je poskytovatel oprávněn bez dalšího zabránit stažení dat.

4.4. Poskytovatel není povinen aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah stahovaných dat.

4.5. Poskytovatel neprovádí zálohu dat stahovaných uživatelem. poskytovatel není odpovědný za škodu či jinou újmu, která může vzniknout uživateli v důsledku neúplného stažení dat.

4.6. Poskytovatel je oprávněn umisťovat na server nebo zasílat uživateli prostřednictvím e-mailu obchodní sdělení informující o nabízených službách, popřípadě obchodní sdělení dalších fyzických či právnických osob, které jsou s poskytovatelem ve smluvním vztahu.

4.7. Poskytovatel je oprávněn bez předchozího upozornění uživatele přidat, změnit či odstranit jakýkoliv z podporovaných serverů třetích stran.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem probíhá výhradně elektronicky (e-mailem).

5.2. Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit po předchozím upozornění uživatele. Pokud uživatel nové podmínky nepřijme, jeho uživatelský účet zaniká.

5.3. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 11.3.2014.

Informace o podmínkách ochrany a zpracování osobních údajů naleznete ZDE.

Potřebujete pomoci? Facebook

MultiShare.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie (jako každý jiný web). Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.    Více informací   Rozumím