Všeobecné podmínky serveru MultiShare.cz

(ďalej len „podmienky”)

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Poskytovateľom služieb na internetovom serveri MultiShare.cz (ďalej len „server”) je spoločnosť Anemos s.r.o., IČO: 29031401, so sídlom Na Jarově 1959/11, PSČ 130 00, Praha 3, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 161358, konajúca v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.2. Užívateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala na serveri. Užívateľ sa zaväzuje k dodržiavaniu týchto podmienok.

2. Princíp služby

2.1. Služby ponúkané poskytovateľom pozostávajú z vyhľadávania a sťahovania dát zo serverov tretích strán. Vyhľadávanie a sťahovanie dát vykonáva užívateľ prostredníctvom servera.

2.2. Poskytovateľ poskytuje služby registrovaným užívateľom na základe kreditného systému - užívatelia si môžu zakúpiť kredit, ktorý ich oprávňuje k vyhľadávaniu a stiahnutiu určitého objemu dát prostredníctvom servera.

2.3. Sťahovaním dát sa rozumie zahájenie sťahovacieho procesu užívateľom. V prípade zastavenia sťahovania zo strany užívateľa je kredit zodpovedajúci už stiahnutému objemu dát užívateľovi strhnutý.

3. Práva a povinnosti užívateľa

3.1. Užívateľ sa zaväzuje, že svoje registračné údaje vyplní pravdivo, aktuálne a úplne.

3.2. Užívateľ nesmie oznámiť svoje prihlasovacie údaje (údaje umožňujúce prístup na server) tretej osobe, ani jej umožniť prístup k nim.

3.3. Užívateľ sa zaväzuje, že prostredníctvom servera nebude vyhľadávať a sťahovať dáta, ktorých obsah a sťahovanie je protiprávne, najmä v rozpore s právnym poriadkom Českej republiky. Užívateľ nesmie vyhľadávať a sťahovať najmä dáta:

a) ktorých obsah je chránený autorským zákonom alebo ktorých stiahnutím by mohli byť porušené autorské práva,
b) ktoré by mohli podnecovať páchanie trestnej činnosti alebo neplnenie povinností daných zákonom,
c) obsahujúce pornografické diela zobrazujúce dieťa alebo styk so zvieraťom,
d) propagujúce alebo podporujúce hnutie, ktoré vedie k potláčaniu práv a slobôd človeka,
e) ktoré by mohli vyjadrovať nenávisť voči skupine osôb, najmä voči etnickej skupine, rase, národu či náboženstvu alebo presvedčeniu.

3.4. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za obsah dát, ktorá prostredníctvom servera sťahuje.

3.5. Užívateľ nesmie akokoľvek narušovať prevádzku servera ani zasielať poskytovateľovi nevyžiadanú poštu (spam).

3.6. Užívateľ sa zaväzuje, že svojou činnosťou neohrozí dobré meno poskytovateľa služieb a servera.

3.7. Ak užívateľ zistí, že iný užívateľ poskytovaných služieb porušuje tieto podmienky alebo sa dopúšťa protiprávneho konania, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť poskytovateľovi služieb.

4. Práva a povinnosti poskytovateľa

4.1. Poskytovateľ je pri porušení týchto podmienok užívateľom oprávnený bez ďalšieho upozornenia zrušiť užívateľský účet užívateľa bez náhrady zakúpeného kreditu.

4.2. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zabrániť stiahnutiu dát, pričom nie je povinný oznámiť užívateľovi dôvod.

4.3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah dát a dáta, ktoré užívateľ vyhľadáva a sťahuje. Ak poskytovateľ zistí, že by sa mohlo jednať o dáta, ktorých obsah a sťahovania je protiprávne alebo v rozpore s týmito podmienkami, je poskytovateľ oprávnený bez ďalšieho upozornenia zabrániť stiahnutiu dát.

4.4. Poskytovateľ nie je povinný aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávny obsah sťahovaných dát.

4.5. Poskytovateľ nevykonáva zálohovanie dát sťahovaných užívateľom. Poskytovateľ nie je zodpovedný za škodu či inú ujmu, ktorá môže vzniknúť užívateľovi v dôsledku neúplného stiahnutia dát. Vyhľadávané a stiahnuté súbory sa na serveri neukladajú.

4.6. Poskytovateľ je oprávnený umiestňovať na server alebo zasielať užívateľovi prostredníctvom e - mailu obchodné oznámenia informujúce o ponúkaných službách, poprípade komerčné oznámenia ďalších fyzických alebo právnických osôb, ktoré sú s poskytovateľom v zmluvnom vzťahu.

4.7. Poskytovateľ je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa pridať, zmeniť či odstrániť akýkoľvek z podporovaných serverov tretích strán.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Komunikácia medzi užívateľom a poskytovateľom prebieha výhradne elektronicky (e-mailom).

5.2. Poskytovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť po predchádzajúcom upozornení užívateľa. Ak užívateľ nové podmienky neprijme, jeho užívateľský účet zaniká.

5.3. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 11.3.2014.

Informace o podmínkách ochrany a zpracování osobních údajů naleznete TU.

Potrebujete pomôcť? Facebook

MultiShare.cz Používaním k Poskytovanie Služieb a analyzovať návštevnosti súbory cookie (ako jeden iný web). Používaním tohto webu s týmto súhlasíte.    Viac informácií   Rozumiem